FAQ Waadi

 • Waadi
 • Wanneer stel je een arbeidskracht beschikbaar?

  Er is sprake van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, wanneer er sprake is van:

  • arbeidskracht;
  • tegen vergoeding;
  • aan een ander;
  • onder diens toezicht en leiding;
  • anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst;
  • arbeid verrichten.
 • Waarom bestaat de wet Waadi?

  De overheid wil illegale arbeid en het uitbuiten van arbeidskrachten tegengaan.

 • Worden er boetes opgelegd bij een overtreding?

  Zowel uit- als inleners kunnen een boete krijgen wanneer ze niet geregistreerd staan voor de wet Waadi.

  De boetes zijn:

  • Eerste overtreding: € 12.000,- per werknemer
  • Tweede overtreding: € 24.000,- per werknemer
  • Derde overtreding: € 36.000,- per werknemer

  De Inspectie SZW (Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid) legt deze boetes op.

 • Geldt deze wet ook voor buitenlandse bedrijven?

  Wanneer u werkt met arbeidskrachten in Nederland, geldt dit ook voor uw bedrijf.  Neem hiervoor contact op met de Kamer van Koophandel en registreer uw bedrijf.

 • Geldt deze wet ook voor vennoten/maten van VOF's of maatschappen?

  Nee, zij vallen hier buiten.

 • Zijn er uitzonderingen?

  Ja, letterlijke uitleg van de KvK:

  In de Waadi zijn 3 uitzonderingen opgenomen. Een werkgever hoeft zich niet te registreren als arbeidskrachten ter beschikking gesteld worden:

  • ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk;
  • bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (collegiale uitlening);
  • in een onderneming, die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt (intra-concern uitlenen).

  1. Geleverde zaak of tot stand gebracht werk: dit is het geval als de ene onderneming aan de andere een of meer van haar werknemers ter beschikking stelt, niet alleen om bijvoorbeeld een door haar vervaardigde machine te installeren en bedienend personeel daarvoor op te leiden, maar ook om die machine voor een beperkte tijd, al dan niet aansluitend aan het installeren, zelf (mede) te bedienen.

  2. Bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (collegiale uitlening): op het moment dat de uitlenende werkgever voor één of meerdere werknemers (die in dienst zijn van de werkgever) tijdelijk geen werk heeft, kan deze werkgever zijn werknemers tijdelijk aan een andere werkgever uitlenen die juist behoefte heeft aan extra arbeidskrachten. De arbeidskracht moet in dienst zijn bij de uitlener en deze mag slechts de loonkosten met een kleine opslag in rekening brengen bij de inlener. Als er meer geld in rekening wordt gebracht dan moet de uitlenende werkgever wel voldoen aan de registratieplicht Waadi. Er kan ook sprake zijn van bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk als een werknemer bijvoorbeeld voor reïntegratiedoelstellingen of een outplacementprocedure tijdelijk voor een andere werkgever aan de slag gaat. Daarbij geldt dezelfde eis voor het in rekening brengen van kosten.

  3. Intra-concern uitlenen: om van intra-concern uitlenen te kunnen spreken, moet het gaan om het verrichten van arbeid in een onderneming die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden. Het begrip 'onderneming' moet in dat verband worden uitgelegd als het begrip ‘onderneming’ in de Wet op de ondernemingsraden. Voor de inkleuring van dat begrip is van belang dat de organisatorische eenheid zelfstandig naar buiten treedt, waarbij het zwaartepunt ligt op het extern aanbieden van goederen en diensten aan het publiek. Teneinde aangemerkt te worden als een organisatorische eenheid, dient een groep personen onder een bepaalde leiding op een bepaalde locatie samen te werken en deel te nemen aan het economisch verkeer. De centrale leiding bepaalt het financiële, commerciële, sociale, logistieke en strategische beleid. Het gaat er om dat de organisatorische eenheid zich naar buiten als zelfstandig presenteert met name door onder dezelfde naam werkzaam te zijn of door producten of diensten rechtstreeks in het maatschappelijk verkeer te brengen.

 • Geldt deze wet voor alle soorten rechtspersonen?

  Ja, dus ook voor bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en eenmanszaken.

 • Geldt deze wet ook voor iemand die vanuit een (eigen) BV werkt?

  Ja, in dit geval ben je werknemer van je eigen BV en dus registratieplichtig.

  Dit geldt dus ook voor een directeur, wanneer hij/zij wordt uitgeleend.

 • Wanneer staat een bedrijf goed geregistreerd?

  Antwoord van KvK:

  Een werkgever is goed geregistreerd als door de KvK een of meerdere van de onderstaande SBI-codes is toegekend of als in het Handelsregister de Waadi-indicator is aangezet. Een werkgever die bedrijfsmatig met TBA bezig is moet in het handelsregister opnemen dat er sprake is van TBA. In dat geval zal de KvK een van de volgende SBI-codes toekennen:

  • 78201 Uitzendbureaus
  • 78202 Uitleenbureaus
  • 78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
  • 7830 Payrolling (personeelsbeheer)

  Werkgevers die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikkingstellen moeten dat ook melden, maar zij krijgen in het Handelsregister een aantekening dat ze voldoen aan de registratieplicht (de Waadi-indicator).

  Werkgevers kunnen altijd controleren of ze goed staan geregistreerd door de Waadi-check uit te voeren op www.kvk.nl/waadi.
  Ook de inlener kan via de Waadi-check nagaan of de uitlener geregistreerd staat.

  Voor de beoordeling van de vraag of in een concreet geval aan de registratieplicht is voldaan, is het moment van de melding bij de KvK bepalend. Immers de inlener moet kunnen nagaan of de uitlener geregistreerd staat. De KvK registreert datum en tijdstip van melding.

 • Hoe werkt deze site?

  Waadicheck.nl doet de check 'onderwater' op de site van de Kamer van Koophandel.

  Waadicheck.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de getoonde informatie.